Ochrana a zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí služby E-konzultace

 1. Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí samotné služby E-konzultace, tedy pro zajištění odborného posouzení zdravotnickým odborníkem (dále také jen „odborný konzultant“), zda jsem vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, a případně také za účelem zprostředkování této konzultace/vyšetření, dle mé volby.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů o mém zdraví je plnění smlouvy spočívající v poskytnutí služby E-konzultace, o jejíž poskytnutí žádám, kromě údajů o mém zdravotním stavu, kdy je tímto právním základem můj souhlas.
 3. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud však souhlas neudělím, pak dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nelze údaje o mém zdravotním stavu zpracovávat pro účely poskytnutí služby, a tudíž služba E-konzultace, o kterou žádám, nemůže být poskytnuta.
 4. Rozsah zdravotních údajů o mém zdravotním stavu, které je pro účely poskytnutí služby E-konzultace nezbytné zpracovávat je definovaný obsahem a strukturou dotazníku pro službu E-konzultace.
 5. Správcem osobních údajů, které v rámci služby E-konzultace poskytnu, je společnost EPC Health Invest SE, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČ: 04465059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645. Dále jen „EPC“
 6. Společnost EPC zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje následujícím způsobem:
 • kontaktní údaje zadané při žádosti / objednávce služby E – konzultace (jméno, příjmení, adresa, e-mail a případně telefon) budou zpracovávány za účelem komunikace se mnou při zajišťování odborného posouzení (přijetí mojí objednávky služby, evidence našich zákazníků, zajištění odborného posouzení, a aby mi byly zaslány výsledky odborného posouzení) a na mou žádost také případně za účelem následného objednání k poskytovateli zdravotních služeb ke specializovanému vyšetření;
 • údaje o mém zdravotním stavu budou zpracovávány tak, že je společnost EPC po jejich přijetí zkontroluje, zda jsou v rozsahu a kvalitě potřebných a dostatečných pro odborné posouzení a následně tyto údaje na základě mého souhlasu předává odbornému konzultantovi k provedení odborného posouzení.
 • Za účelem zajištění odborného posouzení využívá společnost EPC služeb odborných konzultantů, kterými jsou renomovaní odborníci z řad lékařských specialistů v daném oboru – MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, MUDr. Michal Matias. Moje osobní údaje společnost EPC tedy předává těmto subjektům, které je zpracovávají pouze pro účely provedení odborného posouzení, zda jsem vhodným kandidátem na odbornou vstupní konzultaci/specializované vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb. Tyto subjekty jsou samostatnými správci osobních údajů a jimi prováděné zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 1. Bude-li výsledkem odborného posouzení zajištěného v rámci E-konzultace, že jsem vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a budu-li chtít, aby mi společnost EPC sjednala termín tohoto vyšetření u mnou vybraného poskytovatele zdravotních služeb, můžu současně požadovat, aby tomuto poskytovateli poskytla společnost EPC všechny osobní údaje, které jsem jí již poskytl/a. Pro tento případ nebude potřeba mého opakovaného souhlasu s předáním těchto údajů mnou vybranému poskytovateli zdravotních služeb.
 2. Moje osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, kterou se rozumí doba
 • do odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů o mém zdravotním stavu, nebo
 • do odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb E-konzultace, nebo
 • do poskytnutí samotné služby E-konzultace, tzn. do doručení výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. I po uplynutí lhůt výše uvedených budou moje osobní údaje nadále zpracovávány, ale již pouze tak, že budou uchovávat pro účely obrany společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace. Pokud odvolám souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu anebo odstoupím od smlouvy o poskytnutí služby E-konzultace před jejím poskytnutím, tzn. před doručením výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, žádné moje osobní údaje o zdravotním stavu dále uchovávány nebudou.
 1. Osobní údaje o mém zdravotním stavu zpracovává společnost EPC s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů a budou je zpracovávat pro společnost EPC, a to pouze v níže uvedeném rozsahu:EuroPainClinics Praha a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4 – Krč, IČO: 248 53 691EuroPainClinics Brno a.s., Viniční 4049/235, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 241 52 251EuroPainClinics Hradec Králové, Jana Černého 545/48, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 084 97 443EuroPainClinics Ostrava, Zdeňka Chalabaly 3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO: 078 18 891
 2. Z pohledu ochrany mých osobních údajů mám zejména tato práva:
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů o mém zdravotním stavu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním; Pokud do té doby služba E-konzultace nebyla poskytnuta, tzn. pokud mi do té doby nebyl zaslán výsledek odborného posouzení v rámci služby E-konzultace, tuto službu již nebude možné poskytnout. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu tedy zaniká závazek společnosti EPC službu E-konzultace poskytnout. Pokud můj souhlas odvolám až po poskytnutí této služby, doručení výsledku odborného hodnocení, společnost EPC bude nadále moje osobní údaje uchovávat, jak je uvedeno v bodě 7 výše.
 • právo požadovat od společnosti EPC přístup k osobním údajům, které se mne týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti uchovávání mých osobních údajů pro účely obrany společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace.
 • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Moje práva může uplatnit písemně dopisem odeslaným na adresu naší společnosti anebo e-mailem na adresu info@europainclinics.com

Zpracování osobních údajů v souvislosti se službou E-konzultace

 1. Abychom Vám mohli službu E-konzultace poskytnout, potřebujeme k tomu zpracovávat Vaše osobní údaje.
 2. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí samotné služby E-konzultace, tedy pro zajištění odborného posouzení zdravotnickým odborníkem (dále také jen „odborný konzultant“), zda jste vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, a případně také za účelem zprostředkování této konzultace/vyšetření, dle Vaší volby. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy plnění smlouvy spočívající v poskytnutí služby E-konzultace, o jejíž poskytnutí jste požádali.
 3. Navíc ke zpracování osobních údajů týkajících se Vašeho zdraví potřebujeme získat Váš souhlas, jako samostatný právní základ pro zpracování těchto osobních údajů. V opačném případě je dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nejsme oprávněni zpracovávat. Právním základem pro zpracování osobních údajů o Vašem zdravotním stavu je tedy Váš souhlas, který udělíte současně s objednávkou služby E-konzultace.
 4. Za účelem ochrany Vašeho soukromí a omezení zpracování osobních údajů pouze na ty, které skutečně k poskytnutí služby E-konzultace potřebujeme zpracovávat, nám prosím zasílejte (poskytujte) pouze ty osobní údaje, jejichž poskytnutí od Vás výslovně vyžadujeme.
 5. Správcem Vašich osobních údajů, které nám v rámci služby E-konzultace poskytnete, je společnost EPC Health Invest SE, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČ: 04465059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645. Dále jen „EPC“
 6. Společnost EPC zpracovává Vaše Vámi poskytnuté osobní údaje následujícím způsobem:
 • kontaktní údaje zadané při žádosti / objednávce služby E – konzultace (jméno, příjmení, adresa, e-mail a případně telefon) zpracováváme za účelem komunikace s Vámi při zajišťování odborného posouzení (přijetí Vaší objednávky služby, evidence našich zákazníků, zajištění odborného posouzení, zaslání Vám výsledku odborného posouzení) a na Vaši žádost také případně následné objednání k poskytovateli zdravotních služeb ke specializovanému vyšetření;
 • údaje o Vašem zdravotním stavu zpracováváme pouze tak, že po jejich přijetí zkontrolujeme, zda jsou v rozsahu a kvalitě potřebnými a dostatečnými pro odborné posouzení a následně tyto údaje s Vaším souhlasem předáváme odbornému konzultantovi k provedení odborného posouzení.
 1. Za účelem zajištění odborného posouzení využívá naše společnost služeb odborných konzultantů, kterými jsou renomovaní odborníci z řad lékařských specialistů v daném oboru – MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, MUDr. Michal Matias. Vaše osobní údaje společnost EPC tedy předává těmto subjektům, které je zpracovávají pouze pro účely provedení odborného posouzení, zda jste vhodným kandidátem na odbornou vstupní konzultaci/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb. Tyto subjekty jsou samostatnými správci Vašich osobních údajů a jimi prováděné zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Bude-li výsledkem odborného posouzení zajištěného v rámci E-konzultace, že jste vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a budete chtít, aby Vám společnost EPC sjednala termín tohoto vyšetření u Vámi vybraného poskytovatele zdravotních služeb, můžete současně požadovat, abychom tomuto poskytovateli poskytli všechny osobní údaje, které jste nám již poskytli. V takovém případě nebudeme potřebovat Váš zvláštní souhlas za účelem předání těchto údajů Vámi vybranému poskytovateli zdravotních služeb.
 3. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, kterou rozumíme dobu
 • do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich údajů o zdravotním stavu, nebo
 • do odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb E-konzultace, nebo
 • do poskytnutí samotné služby E-konzultace, tzn. do doručení výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. I po uplynutí lhůt výše uvedených budeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, ale již pouze tak, že je budeme uchovávat pro účely obrany naší společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace. Pokud jste odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu anebo odstoupili od smlouvy o poskytnutí služby E-konzultace před jejím poskytnutím, tzn. před doručením výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, žádné Vaše osobní údaje o zdravotním stavu dále uchovávat nebudeme.
 1. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů o Vašem zdravotním stavu máte právo kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud do té doby služba E-konzultace nebyla poskytnuta, tzn. pokud Vám do té doby nebyl zaslán výsledek odborného posouzení v rámci služby E-konzultace, tuto službu již nebudeme schopni poskytnout. Odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu tedy zaniká náš závazek službu E-konzultace poskytnout. Pokud je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu odvolán až po poskytnutí této služby, doručení výsledku odborného hodnocení, naše společnost bude nadále Vaše osobní údaje uchovávat, jak je uvedeno v bodě 8 výše.
 2. Vaše údaje zpracováváme s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů a budou je zpracovávat pro společnost EPC, a to pouze v níže uvedeném rozsahu:EuroPainClinics Praha a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4 – Krč, IČO: 248 53 691EuroPainClinics Brno a.s., Viniční 4049/235, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 241 52 251EuroPainClinics Hradec Králové, Jana Černého 545/48, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 084 97 443EuroPainClinics Ostrava, Zdeňka Chalabaly 3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO: 078 18 891
 3. Z pohledu ochrany Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů o Vašem zdravotním stavu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním;
 • právo požadovat od společnosti EPC přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti uchovávání Vašich osobních údajů pro účely obrany naší společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace.
 • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Vaše práva můžete uplatnit písemně dopisem odeslaným na adresu naší společnosti anebo e-mailem na adresu info@europainclinics.com.